loading...
شیمی ارومیه
قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 1478 یکشنبه 1392/09/17 نظرات (0)
 •    اتمسفر چیست؟                                     
 • (( اتمسفر)) توده هوایی است که سراسرزمین را از تمام جهات می پوشاند. این توده شامل گازها و مواد مختلف است. علاوه بر نیتروژن، اکسیژن، هیدر وژن و بخار آب، مقدار بسیار کمی از گاز هایی مانند: متان،منواکسید کربن، ازن، هلیم، نئون، کریپتون و گزنون در آن وجود دارد. سایر موادی که در اتمسفر یافت می شوند عبارتنداز: غبار،دود،نمک، مواد خاکستری آنشفشانی، غبارهای شهابی و جوًی.
 • اتمسفردر نزدیکی سطح زمین کاملاً متراکم می شود ودر ارتفاعات رقیق و منبسط می گردد. ضخامت اتمسفر تقربیاً تا 1000 کیلومتری سطح زمین است. توده اتمسفری دارای لایه های مختلف است. فشار ، تراکم و دمای اتمسفر به نسبت ارتفاع آن از سطح زمین متغیر می باشد. در ارتفاع 6 کیلومتری از سطح زمین، فشارهوا تقریباً نصف میزانی است که در سطح زمین وجود دارد. از طرفی هرچه از سطح زمین بالاتر رویم از دمای آن کاسته می شود.
 • از نظر خصوصیات فیزیکی اتمسفر به لایه های زیر تقسیم می شود:
 • 1-         تروپوسفر : که از سطح زمین شروع شده تا ارتفاع 17 کیلومتری ادامه دارد و 75 ٪ از    وزن کل اتمسفر را دارا می باشد. تقریباً تمام موجودات زنده در این لایه زندگی می کنند. هر  چه که از سطح زمین بالاتر رویم دمای هوا کمتر می شود. در ارتفاع 10 کیلو متری دما به حداقل می رسد.
 •     باران، برف،ابرو طوفان در این ارتفاع تشکیل می شود. این لایه مهمترین لایه اتمسفراست.
 • 2-   استراتوسفر:تا ارتفاع 48 کیلومتری از سطح زمین ادامه دارد.
 • در قسمت بالایی این لایه (( ازن)) وجود دارد که نقش آن جذب اشعه ماورابنفش نور خورشید است. اشعه ماورابنفش برای زندگی بسیار مضر است. در این قسمت بادو اختلاف دما وجود ندارد.
 • 3-   مزوسفر: پس از ارتفاع 50 کیلومتری آغاز می شود. دما در این قسمت کاملاً پایین است ودر ارتفاع 85 کیلومتری به حداقل می رسد.
 • 4-   یونوسفر: لایه بالایی مزوسفر است و تا ارتفاع 500 کیلومتری ادامه دارد. این لایه دارای اجزاء یونیزه ای است که باعث برگشت امواج رادیویی به زمین می شود . در نتیجه برقراری ارتباط رادیویی را امکان پذیر می سازد.
 • 5-   اگزوسفر: در این لایه تراکم اتمسفری بسیار کم است و گازهای هلیم وهیدروژن در آن بافت می شود. بهمین خاطر دمای هوا بسیار بالا است.
 • در خاتمه لازم به یادآوری است که اجرام آسمانی در بر خورد با اتمسفر از هم متلاشی می شوند  و این خود یکی دیگر از فواید اتمسفر است.
قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 61 یکشنبه 1392/09/17 نظرات (0)

 

ﺷﯿﻤﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ، داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻤﯽ اﺳﺖ. اﺛﺮ

ﺷﯿﻤﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ، در ﺷﺎﺧﻪ ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ :

دﯾﺪﮐﻠﯽ

ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ، ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را (ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ آﻣﺎری) در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺘﺮوﭘﯽ و ظﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ) ﮔﺎزھﺎ ، در ﺗﻔﺴﯿﺮ طﯿﻔﮫﺎی

ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاص ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ طﻮﻟﮫﺎ و زواﯾﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی) ، در

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻈﺮی ﺧﻮاص ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ، ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاص ﺣﺎﻻت ﮔﺬار واﮐﻨﺸﮫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺛﺎﺑﺘﮫﺎی ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ، ﺑﺮای ﻓﮫﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮای

 

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎھﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﺟﺎﻣﺪات ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

 

 

تصویر

قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 72 یکشنبه 1392/09/17 نظرات (0)

      انواع واکنش های شیمیایی        واکنش جابجایی یگانه مانند روی یا با هیدروکلریک اسید                          واکنش سوختن

در لینک زیر می توانید ویدئو کلیپ های آموزشی جالبی مانند انواع واکنش های شیمیایی  و غیره را ببینید :

 

انواع واکنش های شیمیایی 

نوع هریک از واکنش های زیر را تعیین نمایید ؟ با توجه به واکنش های داده شده زیر چند روش برای تهیه نمک ها ذکر نمایید ؟

Zn(s) + H2SO4(aq)  ZnSO4(aq) + H2(g)

H2O (l) + CO2 (g) → H2CO3 (aq)

2H2(g) + O2(g)  2H2O(l) + energy!

Mg(s) + H2SO4(aq)  MgSO4(aq) + H2(g)

Pb(NO3)2(aq) + 2NaBr(aq)  PbBr2(s) + 2NaNO3(aq)

NaOH(aq) + HCl(aq)  NaCl(aq) + H2O(l)

NH3(g) + HCl(g)  NH4Cl(s)

NH4Cl(s)  NH3(g) + HCl(g)

AgNO3(aq) + NaCl(aq)  AgCl(s) + NaNO3(aq)

Ag+(aq) + NO3-(aq) + Na+(aq) + Cl-(aq)  AgCl(s) + Na+(aq) + NO3-(aq)

BaCl2(aq) + 2AgNO3(aq)  2AgCl(s) + Ba(NO3)2(aq)

Ba2+(aq) + 2Cl-(aq) + 2Ag+(aq) + 2NO3-(aq)  2AgCl(s) + Ba2+(aq) + 2NO3-(aq)

CaCl2(aq) + Na2CO3(aq)  CaCO3(s) + 2NaCl(aq)

Pb(NO3)2(aq) + 2HCl(aq)   PbCl2(s) + 2HNO3(aq)

insoluble bases - basic oxides, hydroxides or insoluble carbonates: MgO, CuO, ZnO, Mg(OH)2,

 

Fe(OH)2, Cu(OH)2, CuCO3, ZnCO3, CaCO3


قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 451 شنبه 1392/09/16 نظرات (0)

در کتاب شیمی 2 چاپ 91 عناصر با عدد اتمی 112 تا 118 به گونه ای نامگذاری شده است که ممکن است برای همکاران شیمی نا آشنا باشد .از لینک زیر میتوانیدروش نامگذاری عناصر 101 تا 120 را مشاهده نمایید.

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , وبلاگ قیصر
» بخش تصاوير زيباسازی » www.gheisar2010.blogfa.comكليك كنيد

قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 84 شنبه 1392/09/16 نظرات (0)

 

 

سومین آلوتروپ پایدار کربن ، باکی بال است که مدور ترین و متقارن ترین مولکول بزرگی است که انسان شناخته است . باکی بال با خصوصیات فوق العاده خود که یکی پس از دیگری ظاهر می شود به متعجب کردن دانشمندان ادامه میدهد .

قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 66 پنجشنبه 1392/09/14 نظرات (1)

به گزارش «شیعه نیوز»، هارپ (HAARP) یک پروژه تحقیقاتی است که در ظاهر برای بررسی و تحقيق درباره لایه ی آیونوسفیر (Ionosphere)  و  مطالعات معادن زير زمينی (با استفاده از امواج راديويی ELF/ULF/VLF) تاسيس شده است. ولی در واقع "پروژه ای با تکنولوژی جنگ ستارگارن"  به منظور  کامل کردن یک سلاح جدید پايه گذاری گرديده است.

 
 
به صدای هارپ گوش دهيد 

( توضيح آنکه: جنگ هايی که از  امواج "راديويی"، "ليزر" و "نيروی مغناطيس" برای صدمه به نيروی مقابل استفاده کند به جنگ ستارگان معروف است و اين اسم را از فيلم  Star War گرفته اند)

آیونوسفیر چيست و کجاست؟

لایه ی آیونوسفیر در بالاترین لایه ی اتموسفیر (Atmosphere) قرار دارد.

این لایه تشعشات خطرناک "ماورای بنفش" و "اکس ری" خورشيد را  جذب کرده  و مانند سقفی از ورود آنها به زمين جلوگيری می نمايد تا زندگی بر روی کره زمین امکان پذیر گردد. همچنین به دليل محیط الکتریکی موجود در آيونوسفير  از اين لايه برای انعکاس امواج رادیوئی به اطراف زمین استفاده می شود. اگر این لایه به هر دليلی دچار اختلال شود تاثيرا ت بسیار زیادی بر روی زمین گذاشته و زيستن را مختل می کند.

لايه آيونوسفير چه ارتباطی به هارپ (HAARP) دارد؟

سیستم هارپ (HAARP) طوری طراحی شده است که بر روی آیونوسفیر تاثير مستقيم داشته باشد. از نمونه های اين تاثيرات قرمز و گداخته شدن و يا ذره بينی نمودن لايه را ميتوان نام برد.

این سیستم در حال حاظر از یک مجموعه آنتن های مخصوص (١٨٠ برج آنتن آلومنيومی به ارتفاع ٥٠/٢٣متر) تشکيل و برروی زمينی وسيعی به مساحت ٢٣٠٠٠ متر مربع در آلاسکا (Alaska) نصب گرديده است.

این آنتن ها امواج مافوق کوتاه  ELF/ULF/VLF  را تولید و به آیونوسفیر پرتاب می کنند.

 
 
آنتن های هارپ (HAARP) در آلاسکا

اصولا امواج آنتن ها پس از اصابت به آيونوسفير و بازگشت به زمين قادر اند نه تنها به عمق دريا بروند بلکه فرا تر رفته و به اعماق زمين نيز وارد ميشوند و عملکرد آن بمانند "راديو ترموگرافی" (Radio Thermography) است که امروزه ژئولژيست ها برای  اکتشافات مخازن مختلف شامل گاز و نفت استفاده می کنند.  وقتی يک موج کوتاه "راديو ترموگرافی" به داخل زمين فرستاده ميشود به لايه های مختلف برخورد کرده و آن لايه ها را به لرزه می آورده و از لرزش صدايی با فرکانسی مخصوص توليد و به سطح زمين باز ميگرداند و ژئولژيست ها از صدای بازگشتی قادرند مخازن زيرزمين را شناسايی کنند.

با اين تفاوت که راديو ترموگرافی سيستمی است که با قدرتی به کوچکی ٣٠ وات لايه های زير زمينی را به لرزه درمی آورد و حال آنکه هارپ سيستم فوق الاده پیشرفته تری است که همان لايه های زمين را می تواند با استفاده از قدرتی برابر با ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (یک میلیارد)  تا ,١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ده میلیارد) وات بلرزاند! بدیهی است که هر چقدر قدرت امواج بیشتر می شود, تاثیراتش بر روی آیونوسفیر و اثرات ذره بینی آن بالاتر می رود. هدف از استفاده از این قدرت چیست؟

از نمودار فوق متوجه می شويد که آيونوسفير گداخته شده (به رنگ قرمز ديده می شود) و سپس مثل يک قلب شروع به تپش ميکند و از اين تپش ها، فرکانس های فوق کوتاه توليد شده که پس از اصابت به زمين به  داخل آن نفوذ مينمايد و در توضیحات زیر مشاهده خواهید کرد که چگونه از اين فرکانس فوق کوتاه و نيرومند، زمين زلزله و خرابی توليد ميگردد.

برای درک چگونگی ايجاد زمين لرزه يک مثال بزنم: وقتی شخصی صحبت ميکند، اول تارهای صوتی او ميلرزند (مثل لرزش های ايجاد شده در آيونوسفير). از اين لرزش فرکانس صوتی توليد شده و پس از اصابت به پرده گوش شنونده، پرده گوش او را ميلرزاند (مثل به لرزه در آوردن لايه های زير زمين به سبب اصابت فرکانس های توليد شده از آيونسفير) و سپس در گوش صدا توليد شده و شنونده آنرا به شنود.

با کمی فکر کردن می توان متوجه این شد که تکنولوژی هارپ "با ويژگی معادن يابی" برای پیدا کردن مخزن های گازی و نفتی ساخته نشده است! زیرا برای پیدا کردن مخازن نیاز به یک میلیارد وات نیست و يک ترموگراف برای اين کار کافيست. با توجه به تاثیرات هارپ بر روی آیونوسفیر و نهایتا تاثیرات آن بر روی زمین و وضعیت آب و هوا، می باید در مورد این تکنولوژی کمی جدی تر فکر کنیم. این تغییرات شامل خشکسالی در مناطقی که تا به حال بی سابقه بوده است، بارندگی های سیل آسا در جاهایی که به خشک بودن معروف هستند، طوفان ها و سونامی ها و ساده تر از همه ایجاد زلزله را ميتوان برای هارپ به شمار آورد.

 ناگفته نماند که امواج بازگشتی از آيونوسفير، پس از ورود به عمق دريا ميتوانند صدمات جانی برای موجودات دريايی، به خصوص نهنگ ها و دلفین ها را در بر داشته باشند.

توضیحات کوتاهی در مورد برخی از کاربرد های هارپ به شرح زيراند:

 ١-  ايجاد موج Extreme Low Frequency) ELF) با فرکانس از ١ تا  ٢٠ هرتس به توسط  آيونوسفير، که با برخورد امواج هارپ توليد شده و سپس به زمين فرستاده می شود و تا اعماق ٣٥ کيلومتری زمين نفوذ نمايد که پس از برخورد  به لايه های مختلف زير زمينی توليد صدا نموده و در پی آن ايجاد زلزله می نمايد.      برای تعاریف "فرکانس باند" ها به اینجا اشاره کنید.

٣٠ دقیقه قبل از زلزله ی سیچوان (Sichuan) در چين در سال ٢٠٠٨، واکنش گذاختگی آیونوسفیر در آسمان مشاهده میشد و در پی آن زلزله هولناک ٨ ریشتری در آنجا بوقوع پیوست.       فیلم کوتاهی از این گذاختگی را تماشا کنید.
 
٢-  با قابلیت تکنولوژی "ترموگرافی" می تواند کلیه اطلاعات معدن های زیر زمینی کره زمین را در اعماق کم شناسایی کند و کلیه تاسیسات زیر زمینی کشورهای دیگر را دقیقا زیر مطالعه قرار دهد.

٣- ايجاد سونامی، خشکسالی، آتش فشان، سيل ها، طوفان هايی نظير طوفان کاترینا در نیواورلئان (New Orleans) طوفان گانو عمان .

٤- انتقال نيروی برق از محل تاسيسات هارپ به نقطه ی ديگر از زمين و همچنين انتقال  برق از زمين به ماهواره ها.

 ٥- ايجاد اختلال و کنترل فرکانس های نوری مغز در سطوحی به وسعت شهرها و کنترل انسانها از راه دور و ايجاد "غش" و توليد  "وهم" در مغز انسانها.

 ٦- ايجاد اختلال در جريان برق و قطع برق شهری و اختلال در کار کامپيوتر هواپيماهای مسافربری (مقاله ای از شرکت بوئينگ (Boeing) در اين رابطه بخوانید)، جت های جنگنده، کشتی ها، زير دريايی ها و غيره.

 ٧- ايجاد انفجار های عظيم زیر زمينی با قدرت بمب های اتمی و بدون توليد اشعه های راديو اکتيو (Radioactive).

 ٨- اختلال درعملکرد طبيعی آيونوسفير که چرخش زمين را در کنترل دارد. احتمال بسيار ميرود که درصورت دستکاری های متناوب تاثيراتی در حرکت چرخشی زمين ايجاد گردد، بدين صورت که يا چرخش را سرعت بخشيده و يا کند نمايد.

٩- ايجاد ديوارهای راديويی ضد هواپیما و ضد موشک.

 می توان به راحتی گفت که همه اسلحه های جنگی معمول و متداول امروزه در مقابل با اين تکنولوژی جديد کاملا متروکه به شمار ميايند به گونه ای که "هارپ" ميتواند با يک عملکرد کليه کامپيوتر های يک هواپيما را از فواصل دور از کار انداخته و آنرا سقوط دهد.

با دقت متوجه ميشويد هارپ استفاده های زیادی بعنوان تهديد و يا سرکار گذاشتن کشورها دارد. مثلا می خواهند به کشوری حمله کنند در اين صورت برای جلوگيی از مزاحمت احتمالی کشور همسايه برای آنها زمين لرزه آورده و با سرکار گذاشتن آن کشور، برنامه های شوم خود را اجرا کنند.

در اين مقاله ما فقط  به نکته ١،یعنی فقط در رابطه با ايجاد زلزله بتوسط  هارپ اشاره میکنیم.

در ابتدا نگاهی می کنیم به تعداد زمین لرزه هایی که در بیست سال اخیر در ایران رخ داده اند. این اطلاعات را از وب سایت "پژوهشگاه زلزله شناسی ایران"  به دست آوردم. این نمودار با توجه به تعداد زمین لرزه های بالای 3 ریشتر تهیه گردیده است.

نکته ی مورد توجه اینجاست که سیستم هارپ در سال ١٩٩٨ (١٣٧٧) تکمیل شد و این مصادف با سالیست که از آن به بعد به تعداد زمین لرزه ها در ایران اضافه شده است.

 
همان طوری که مشاهده می کنید، تعداد زمین لرزه هایی که در ایران در بیست سال اخیر آمده است رو به بالا بوده. محاسبات من اینگونه نشان ميدهد که:

٧/٢٠٨  میانگین  بین دهه ی ١٣٦٧-١٣٧٧

   ٤/٦٣٩  میانگین بین دهه ی ١٣٧٧-١٣٨٧

افزایش در دهه اخير برابر با :   ٤/٢٠٦ درصد

برای مقایسه نگاهی می کنیم به تعداد زمین لرزه های بیست سال اخیر در نیوزیلند که یکی از زلزله خیز ترین کشورهای دنیا می باشد. اطلاعات را از وب سایت "جی ان اس - نیوزیلند" به دست آوردم.

٣/١٥٥٩٣  میانگین  بین دهه ی ١٣٦٧-١٣٧٧

  ٢/١٥٢٠٦  میانگین بین دهه ی ١٣٧٧-١٣٨٧

کاهش در دهه اخير برابر با ٤٦/٢ درصد

اگر به نمودار زلزله در آلاسکا، که مجموعه ی هارپ در آن واقع است دقت کنیم متوجه افزایش بسیار غیر طبیعی را در سال ١٣٨١ مشاهده می کنیم که تعداد زمین لرزه ها به یکباره چهار برابر سال های قبل می شود. این تغییر ناگهانی شاید به دلیل آزمایشات تحقیقاتی مسئولین هارپ در این ایالت باشد. اطلاعات زير از از وب سایت "مرکز اطلاعاتی زمین لرزه آلاسکا" به دست آمده است.

٩/٤٧٧٣ میانگین  بین دهه ی ١٣٦٧-١٣٧٧

٤/١٨٦٥٨ میانگین بین دهه ی ١٣٧٧-١٣٨٧

افزایش در دهه اخير برابر با : ٨/٢٩٠

  چرا درصد زلزله ها در عمق ١٤ کيلومتر در ایران اينگونه بالا رفته اند؟

 در حين جستجو ها به يک عدد ويژه ای برخورد کردم که به نظرم  غير واقعی رسيد. سئوالی برايم پيش آمد که چگونه اغلب زمين لرزه ها در چند سال اخير در ایران در عمق ١٤ کيلومتر اتفاق افتاده اند؟ و وقتی نگاهی به دهه قبل انداختم متوجه شدم که عملا درصد زمين لرزه ها در این عمق يا صفر بودند و يا حد اکثر تا دو درصد

تعداد صفحات : 4

درباره ما
سلام. به urmiachemistryخوش آمدید. نظرات شما موجب دل گرمی ماست ما را از انتقارات و پیشنهاد های خود محروم نسازید. با تشکر.
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  نظر شما در مورد وبلاگ؟
  نویسندگان

  مهران هدایت

  محمد امین قاسمی

  نیما پاک طینت

  آمار سایت
 • کل مطالب : 94
 • کل نظرات : 29
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 24
 • آی پی دیروز : 28
 • بازدید امروز : 36
 • باردید دیروز : 90
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 754
 • بازدید ماه : 2,490
 • بازدید سال : 10,555
 • بازدید کلی : 33,930